การยื่นสำเร็จการศึกษา


การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ reg.ssru.ac.th ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป


เงื่อนไขและขั้นตอนการยื่นคำร้อง 


          1. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ที่ http://reg.ssru.ac.th กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ คณะที่สังกัด 

          2. นักศึกษาส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ตามประกาศกิจกรรมวิชาการกำหนด

          3. นักศึกษาชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

          4. นักศึกษาต้องถ่ายรูปชุดครุยที่ ร้านสุนันทาโฟโต้ ตามที่นัดหมาย กรณีนักศึกษารุ่นตกค้างต้องถ่ายรูปก่อนส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 3 วันทำการ เนื่องจากฝ่ายทะเบียนฯ ต้องใช้ไฟล์รูปถ่ายชุดครุยมาลงฐานข้อมูลเพื่อออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา (กรณีที่ฝ่ายทะเบียนฯ ยังไม่ได้รับไฟล์รูปถ่าย นักศึกษาจะยังไม่สามารถยื่นคำร้องได้)

          5. สำหรับนักศึกษาที่จะเปลี่ยนแปลง ข้อมูลนักศึกษาได้แก่ คำนำหน้าชื่อ และ ชื่อ-สกุล กรุณาติดต่อเขียนคำร้องที่ จุดบริการ One Stop Service สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ก่อนมหาวิทยาลัยตรวจสอบผลสำเร็จการศึกษา (กรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษาได้)

          6. นักศึกษาสามารถส่งคำร้องได้ภาคเรียนละ 1 ครั้งเท่านั้น

          7. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

คู่มือยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf