เอกสารวิทยาลัยลำดับเอกสาร

ชื่อแบบคำร้อง

ช่องทางดาวน์โหลด

ช่องทางดาวน์โหลด

    1.แบบคำร้องขอยกเลิกรายวิชาคลิ๊ก
    2.แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)คลิ๊กคลิ๊ก
    3.แบบรับเรื่องร้องเรียน (สำหรับแบบฟอร์มผู้ร้องเรียน) คลิ๊กคลิ๊ก
    4.แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการคลิ๊กคลิ๊ก
    5.แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์คลิ๊กคลิ๊ก
    6.แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงานคลิ๊กคลิ๊ก
    7.แบบฟอร์มแผนที่ฝึกงานคลิ๊กคลิ๊ก
    8.ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการคลิ๊กคลิ๊ก
    9.ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษาประจำปี ๒๕๕๙คลิ๊กคลิ๊ก
   10.ประกาศ ราคา เครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกายนักศึกษาในการมอบตัวนักศึกษาคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊ก
   11.ประกาศกิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙(ภาคเรียนที่1 และ ภาคเรียนที่ 2 )คลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊ก
  12.อัตราค่าธรรมเนียมค่าแรกเข้าศึกษาและค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๘)คลิ๊กคลิ๊ก
  13.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(หลักสูตรนานาชาติ)     **PDF ภาษาไทย**คลิ๊กคลิ๊ก
  14.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(หลักสูตรนานาชาติ)   **PDF ภาษาอังกฤษ**คลิ๊กคลิ๊ก
  15.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  **PDF ภาษาไทย** คลิ๊กคลิ๊ก
  16.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  **PDF ภาษาอังกฤษ**  คลิ๊ก  คลิ๊ก
  17.แบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์เข้าฝึกงาน  คลิ๊ก  คลิ๊ก
  18.แบบฟอร์มขอใช้เครื่องปริ้นเตอร์3Dคลิ๊กคลิ๊ก
  19.แบบฟอร์มขอยืมใช้ห้องเรียนเพื่อการศึกษาคลิ๊กคลิ๊ก
  20.แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดรายวิชาคลิ๊กคลิ๊ก
  21.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พศ.2558คลิ๊กคลิ๊ก
  22.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙คลิ๊กคลิ๊ก
  23.ประกาศวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เรื่อง นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙คลิ๊กคลิ๊ก
  24.ประกาศวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เรื่องระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์คลิ๊กคลิ๊ก
  25.คู่มือการยื่นคำคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560คลิ๊กคลิ๊ก
  26.คำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า (ใหม่ล่าสุด)คลิ๊กคลิ๊ก
  27.
คาร้องขอเปิดวิชาเรียน (ภาคเรียนที่ 3)