เอกสารวิทยาลัยลำดับเอกสาร

ชื่อแบบคำร้อง

ช่องทางดาวน์โหลด

ช่องทางดาวน์โหลด

1.แบบคำร้องขอยกเลิกรายวิชาคลิ๊ก
2.แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา)คลิ๊กคลิ๊ก
3.แบบรับเรื่องร้องเรียน (สำหรับแบบฟอร์มผู้ร้องเรียน) คลิ๊กคลิ๊ก
4.แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการคลิ๊กคลิ๊ก
5.แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์คลิ๊กคลิ๊ก
6.แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงานคลิ๊กคลิ๊ก
7.แบบฟอร์มแผนที่ฝึกงานคลิ๊กคลิ๊ก
8.ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการคลิ๊กคลิ๊ก
9.ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษาประจำปี ๒๕๕๙คลิ๊กคลิ๊ก
10.ประกาศ ราคา เครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแต่งกายนักศึกษาในการมอบตัวนักศึกษาคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊ก
11.ประกาศกิจกรรมวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙(ภาคเรียนที่1 และ ภาคเรียนที่ 2 )คลิ๊กคลิ๊กคลิ๊กคลิ๊ก
12.อัตราค่าธรรมเนียมค่าแรกเข้าศึกษาและค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๘)คลิ๊กคลิ๊ก
13.แบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์เข้าฝึกงาน  คลิ๊ก  คลิ๊ก
14.แบบฟอร์มขอใช้เครื่องปริ้นเตอร์3Dคลิ๊กคลิ๊ก
15.แบบฟอร์มข.อยืมใช้ห้องเรียนเพื่อการศึกษาคลิ๊กคลิ๊ก
16.แบบฟอร์มคำร้องขอเปิดรายวิชาคลิ๊กคลิ๊ก
17.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พศ.2558คลิ๊กคลิ๊ก
18.คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙คลิ๊กคลิ๊ก
19.ประกาศวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เรื่อง นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙คลิ๊กคลิ๊ก
20.ประกาศวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เรื่องระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์คลิ๊กคลิ๊ก
21.คู่มือการยื่นคำคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560คลิ๊กคลิ๊ก
22.คำร้องขอชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า (ใหม่ล่าสุด)คลิ๊กคลิ๊ก
23.
คาร้องขอเปิดวิชาเรียน (ภาคเรียนที่ 3)
24.แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ ALEXA 2019
25.แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์ 2019
26
แบบฟอร์มใบลาสำหรับนักศึกษา
27แบบฟอร์มกฎข้อบังคับการขอยืมอุปกรณ์ 2019