รายชื่อวิชาทั้งหมด


รายชื่อวิชาทั้งหมดของภาคเรียนที่1

วิชาของภาควิชาการสร้างภาพยนตร์
ลำดับรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตมคอ.3
มคอ.4
มคอ.5
มคอ.6
1FPR1105ปรัชญาเบื้องต้น3(3-0-6)
Downloads

Downloads

2FPR4306การเขียนบทภาพยนตร์ 25(3-0-6)
Downloads

Downloads

3FPR1110ภาพยนตร์นิพนธ์5(3-4-8)
Downloads

Downloads

4FPR1202การสร้างภาพยนตร์3(2-2-5)
Downloads

Downloads

5FPR2308หลักเบื้องต้นของการถ่ายภาพ3(2-2-5)
Downloads

Downloads

6FPR3308ผู้กำกับภาพยนตร์3(3-0-6)
Downloads

Downloads

7FPR3307คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นสำหรับภาพยนตร์3(3-0-6)
Downloads

Downloads

8FPR1103ทฤษฎีภาพยนตร์ 23(3-0-6)
Downloads

Downloads

9FPR1208งานเสียงในภาพยนตร์3(2-2-5)
Downloads

Downloads

10FPR1101ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์3(3-0-6)
Downloads

Downloads

11FPR1104ปรัชญาภาพยนตร์3(3-0-6)
Downloads

Downloads

12FPR3901การเตรียมตัวสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการสร้างภาพยนตร์**1(0-45-0)
Downloads

Downloads
13FPR2307การวางแผนก่อนการสร้างสำหรับภาพเคลื่อนไหว3(2-2-5)
Downloads

Downloads

14FPR1106จิตวิทยาเบื้องต้น3(3-0-6)
Downloads

Downloads

15FPR1107จริยธรรมและกฎหมายภาพยนตร์3(3-0-6)
Downloads

Downloads

16FPR1108การจัดการธุรกิจเบื้องต้น3(3-0-6)
Downloads

Downloads

17FPR3903การเตรียมตัวสำหรับการสหกิจศึกษาทางด้านการสร้างภาพยนตร์**1(0-45-0)

Downloads

Downloads


รายชื่อวิชาทั้งหมดของภาคเรียนที่1

วิชาของภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
ลำดับรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตมคอ.3
มคอ.4
มคอ.5
มคอ.6
1DEC3208งานเสียงและวีดีทัศน์ในระบบดิจิทัล 13(2-2-5)
Downloads

Downloads

2DEC4502เศรษฐศาสตร์สำหรับงานสร้างสรรค์แบบดิจิทัล3(3-0-6)
Downloads

Downloads

3DEC3901การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานสร้างสรรค์ดิจิทัล**1(90)
Downloads

Downloads
4DEC3305การออกแบบดิจิทัลอาร์ตส์และสื่อปฏิสัมพันธ์3(2-2-5)
Downloads

Downloads

5DEC2106การออกแบบตัวละครและสถานที่ในงานแอนิเมชัน3(2-2-5)
Downloads

Downloads

6DEC1102คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น3(2-2-5)
Downloads

Downloads

7DEC3209แนวคิดและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Downloads

Downloads

8DEC4306ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว3(2-2-5)
Downloads

Downloads

9DEC4211ศิลปนิพนธ์25(2-6-7)
Downloads

Downloads

10DEC3501การตลาดและการโฆษณาสำหรับงานสร้างสรรค์แบบดิจิทัลอาร์ต3(3-0-6)
Downloads

Downloads

11DEC1103ประวัติศาสตร์ในงานศิลปกรรมและแอนิเมชัน3(2-2-5)
Downloads

Downloads

12DEC1205ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เบื้องต้น3(2-2-5)
Downloads

Downloads

13DEC1104การวาดเส้นพื้นฐานเพื่องานแอนิเมชัน3(2-2-5)
Downloads

Downloads

14DEC3307ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 13(2-2-5)
Downloads

Downloads

15DEC3302ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 23(2-2-5)
Downloads

Downloads

16DEC3108โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม3(3-0-6)
Downloads

Downloads

17DEC3903การเตรียมสหกิจศึกษาในสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล**1(90)
Downloads

Downloads
18DEC1101
องค์ประกอบศิลป์ และการออกแบบเบื้องต้น
3(2-2-5)
Downloads

Downloads

รายชื่อวิชาทั้งหมด


รายชื่อวิชาทั้งหมดของภาคเรียนที่1

วิชาศึกษาทั่วไป(เรียนร่วมกัน 2 หลักสูตร)
ลำดับรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตมคอ.3
มคอ.4
มคอ.5
มคอ.6
1IGS1102มนุษย์กับสังคมโลก3(3-0-6)
Downloads

Downloads

2IGS1105สังคมและวัฒนธรรมไทย3(3-0-6)
Downloads

Downloads

3IGL1101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน3(3-0-6)
Downloads

Downloads

4IGL1103การเรียบเรียงภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Downloads

Downloads

5IGS1106เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา3(3-0-6)
Downloads

Downloads

6IGM1103วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Downloads

Downloads

7IGM1102เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น3(2-2-5)
Downloads

Downloads
รายชื่อวิชาทั้งหมดของภาคเรียนที่2

วิชาของภาควิชาการสร้างภาพยนตร์
ลำดับรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตมคอ.3
มคอ.4
มคอ.5
มคอ.6
1FPR1204การออกแบบเครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ 13(2-2-5)
Downloads

Downloads

2FPR1209จินตนาการและการสร้างสรรค์เพื่อการสร้างภาพยนตร์3(2-2-5)
Downloads

Downloads

3FPR1205การเขียนบทภาพยนตร์3(2-2-5)
Downloads

Downloads

4FPR1201การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ 13(2-2-5)
Downloads

Downloads

5FPR1207การแสดง3(2-2-5)
Downloads

Downloads

6FPR4314สัมมนาทางด้านภาพยนตร์3(2-2-5)
Downloads

Downloads

7FPR1203การถ่ายทำภาพยนตร์ 13(2-2-5)
Downloads

Downloads

8FPR4902การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการสร้างภาพยนตร์**6(0-540-0)
Downloads

Downloads
9FPR3310การวิจารณ์ภาพยนตร์3(3-0-6)
Downloads

Downloads

10FPR1102ทฤษฎีภาพยนตร์ 13(3-0-6)
Downloads

Downloads

11FPR1206การตัดต่อภาพยนตร์3(2-2-5)
Downloads

Downloads

12FPR1109การวิจัยภาพยนตร์3(2-2-5)
Downloads

Downloads

13FPR1210การจัดการในการสร้างภาพยนตร์3(2-2-5)
Downloads

Downloads

14FPR3502การตลาดและการโฆษณาภาพยนตร์3(3-0-6)
Downloads

Downloads

15FPR2501เศรษฐศาสตร์สำหรับภาพยนตร์3(3-0-6)
Downloads

Downloads

16FPR4904สหกิจศึกษาทางด้านการสร้างภาพยนตร์**6(540)

Downloads

Downloads


รายชื่อวิชาทั้งหมดของภาคเรียนที่2

วิชาของภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
ลำดับรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตมคอ.3
มคอ.4
มคอ.5
มคอ.6
1DEC2206การจัดลำดับและการตัดต่อภาพ3(2-2-5)
Downloads

Downloads

2DEC2301ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 13(2-2-5)
Downloads

Downloads

3DEC1203ศิลปะการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ3(2-2-5)
Downloads

Downloads

4DEC1201การออกแบบและนำเสนอผลงาน3(2-2-5)
Downloads

Downloads

5DEC1202ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เบื้องต้น3(2-2-5)
Downloads

Downloads

6DEC4901การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานสร้างสรรค์ดิจิทัล**6(540)7DEC4210ศิลปนิพนธ์13(2-2-5)
Downloads

Downloads

8DEC3207การถ่ายทำและเทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์3(2-2-5)
Downloads

Downloads

9DEC3311เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์13(2-2-5)
Downloads

Downloads

10DEC1204การเขียนบทและการนำเสนอด้วยภาพ3(2-2-5)
Downloads

Downloads

11DEC1105ทัศนศิลป์และการวิภาคในงานแอนิเมชัน3(2-2-5)
Downloads

Downloads

12DEC3308ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 23(2-2-5)
Downloads

Downloads

13DEC2107คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับงานแอนิเมชัน3(2-2-5)
Downloads

Downloads

14DEC4109การพัฒนาโปรแกรมเชิงพลวัต3(2-2-5)
Downloads

Downloads

15DEC4902สหกิจศึกษาด้านงานสร้างสรรค์ดิจิทัล**6(540)
รายชื่อวิชาทั้งหมดของภาคเรียนที่2

วิชาศึกษาทั่วไป(เรียนร่วมกัน 2 หลักสูตร)
ลำดับรหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตมคอ.3
มคอ.4
มคอ.5
มคอ.6
1IGM1110กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และการตัดสินใจ3(3-0-6)
Downloads

Downloads

2IGL1102การสื่อสารในภาษาอังกฤษ3(3-0-6)
Downloads

Downloads

3IGL1104การเรียบเรียงภาษาอังกฤษทางธุรกิจ3(3-0-6)
Downloads

Downloads

4IGS1105สังคมและวัฒนธรรมไทย3(3-0-6)
Downloads

Downloads

5IGS1106เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา3(3-0-6)
Downloads

Downloads

6IGS1101จิตวิทยาทั่วไป3(3-0-6)
Downloads

Downloads