บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ทำเนียบบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาว นิชาภา อิทธิประเสริ


หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด


การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด


งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด
นางสาว กัลยากร  ทองมาก
นาย ธนวันต์ ไหวเคลื่อน
นางสาวยุพิน  เพชรอำไพ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด
งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด
งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียดว่าที่.ร.ต. หญิง ฉันฐรัฐ ส้มแก้ว
นางสาว กมลวัลย์ เส็งสาย
นางสาว กัลยา  บัวเพชร
นักวิชาการพัสดุ
นักประชาสัมพันธ์
แม่บ้าน
วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด

งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด
งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด