บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
นางสาว นิชาภา อิทธิประเสริ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด
ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เบอร์โทรติดต่อ :  โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาว กัลยากร  ทองมาก
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด
ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เบอร์โทรติดต่อ :  โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918นาย ธนวันต์ ไหวเคลื่อน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด
ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เบอร์โทรติดต่อ :  โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918นางสาวยุพิน  เพชรอำไพ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด
ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เบอร์โทรติดต่อ :  โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918นางสาว กมลวัลย์ เส็งสาย
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด
ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เบอร์โทรติดต่อ :  โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918นางสาว กัลยา  บัวเพชร
ตำแหน่ง แม่บ้าน
งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด
ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เบอร์โทรติดต่อ :  โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918