บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่


สำนักงานคณบดี

นางสาว นิชาภา อิทธิประเสริ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ
ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 1
เบอร์โทรติดต่อ :  โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918


นางสาว กัลยากร  ทองมาก
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขรัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 1
เบอร์โทรติดต่อ :  โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918


นางสาว กมลวัลย์ เส็งสาย
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ประวัติการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 1
เบอร์โทรติดต่อ :  โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918


นางสาวยุพิน  เพชรอำไพ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประวัติการศึกษา : บัญชีบัณฑิต  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 1
เบอร์โทรติดต่อ :  โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918


นางสาวชนาพร  ศรนุวัตร
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
คู่มือปฏิบัติงาน : อ่านรายละเอียด
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : อ่านรายละเอียด
ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 1
เบอร์โทรติดต่อ :  โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918นางสาว กัลยา  บัวเพชร
ตำแหน่ง แม่บ้าน
ประวัติการศึกษา :  โรงเรียนบ้านบางพระ จังหวัดตรัง
งานที่รับผิดชอบ : อ่านรายละเอียด
ห้องทำงาน ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 1
เบอร์โทรติดต่อ :  โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918