เอกสารมหาวิทยาลัยลำดับเอกสาร

ชื่อแบบคำร้อง

ช่องทางดาวน์โหลด

ช่องทางดาวน์โหลด

    1.แบบคำร้องรายการรับ-ส่งผลการเรียน
  คลิ๊ก    
    2.แบบคำร้องลงทะเบียนล่าช้า   คลิ๊ก      คลิ๊ก
    3.แบบคำร้องขอแก้ระดับค่าคะแนน  คลิ๊ก     คลิ๊ก
    4.แบบคำร้องทั่วไป  คลิ๊ก     คลิ๊ก
    5.แบบคำร้องขอผ่อนผัน กยศ. คลิ๊ก     คลิ๊ก
    6.แบบฟอร์มเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คลิ๊ก    คลิ๊ก
    7.แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร  คลิ๊ก     คลิ๊ก
    8.แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา  คลิ๊ก     คลิ๊ก
    9.แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา  คลิ๊ก     คลิ๊ก
  10.ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ คลิ๊ก    คลิ๊ก
  11.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   คลิ๊ก      คลิ๊ก
  12.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘     คลิ๊ก        คลิ๊ก
  13.หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คลิ๊ก     คลิ๊ก
  14.คู่มือการใช้บริการ One Stop Service     คลิ๊ก        คลิ๊ก
  15.คู่มือการลงทะเบียนด้วยตนเอง (สำหรับนักศึกษา รหัส ๕๘ ขึ้นไป) คลิ๊ก    คลิ๊ก
  16.คู่มือการลงทะเบียนด้วยตนเอง (สำหรับนักศึกษา รหัส ๕๐-๕๗ ขึ้นไป)   คลิ๊ก      คลิ๊ก
  17.คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๐คลิ๊ก   คลิ๊ก
  18.คู่มือกรอกประวัตินักศึกษาใหม่  คลิ๊ก    คลิ๊ก
  19.คู่มือระบบตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร   คลิ๊ก     คลิ๊ก
  20.คู่มือระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน   คลิ๊ก     คลิ๊ก
  21.คู่มือระบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา   คลิ๊ก     คลิ๊ก
  22.คู่มือระบบฐานข้อมูลค้นหารายวิชาเทียบโอน    คลิ๊ก      คลิ๊ก
  23.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตร    คลิ๊ก      คลิ๊ก
  24.แนวทางปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี   คลิ๊ก     คลิ๊ก
  25.แนวทางปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาต่างคณะ     คลิ๊ก       คลิ๊ก
  26.หลักเกณฑ์การโอนย้ายไปสาขาวิชาคณะอื่น    คลิ๊ก      คลิ๊ก
  27.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษา ของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  คลิ๊ก    คลิ๊ก
  28.คู่มือการยกเลิกรายวิชา (W) สำหรับนักศึกษา 2-59     คลิ๊ก      คลิ๊ก
  29.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนแต่ละหลักสูตร พศ.2560     คลิ๊ก      คลิ๊ก
  30.คู่มือการสมัครสอบ ICT www.el5.ssru.ac.th   คลิ๊ก      คลิ๊ก
  31.คู่มือการส่งผลการเรียนผ่านระบบ Internet สำหรับอาจารย์   คลิ๊ก      คลิ๊ก
  32.คู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก     คลิ๊ก
  33.คู่มือการใช้งาน One Stop Service   คลิ๊ก       คลิ๊ก
  34.
ใบรายการรับ – ส่งผลการเรียนล่าช้า/เปลี่ยนแปลงค่าระดับคะแนนใหม่ล่าสุดอัพเดทวันที่ 25-05-2561
35
แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ปี 2561 (R2R)
36
โครงเล่ม R2R ปีการศึกษา 2561
37
ส่วนประกอบคำอธิบายภายในเล่ม R2R