สีประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯสีประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


รหัสสี #ff7e00
รหัสสี #9d9a9b