สีประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารหัสสี #0000FF
รหัสสี #FFCBDB


สีประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รหัสสี #ff7e00
รหัสสี #9d9a9b