TQF Form


 TQF form All Downloads

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
Downloads
ตัวอย่างแบบฟอร์ม TQF 3 (หลักสูตรนานาชาติ)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม TQF 4 (หลักสูตรนานาชาติ)
คลิ๊ก
ตัวอย่างแบบฟอร์ม TQF 5 (หลักสูตรนานาชาติ)


แบบฟอร์มส่งเกรดสำหรับอาจารย์
Downloads
แบบฟอร์มของสาขศิลปะภาพยนตร์ 
แบบฟอร์มของสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล