ค่าเทอมของหลักสูตร


ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีดังนี้

นักศึกษาไทย ( Thai Students )

หลักสูตรที่เปิดสอน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อ (เฉพาะตอนเข้าภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 เท่านั้น)
ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1(แบบเหมาจ่าย)
    
ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2 (แบบเหมาจ่าย)

ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที3 (แบบเหมาจ่าย)
รวมค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตรใหม่ 4 ปี (ไม่นับค่าธรมเนียมแรกเข้า)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปี แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ 
10,000  บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

15,000  บาท

300,000  บาท

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปี แขนงวิชาศิลปะการแสดง
10,000  บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

15,000  บาท

300,000  บาท

หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปี แขนงวิชาดิจิทัลดีไซน์
10,000  บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

15,000  บาท

300,000  บาท

หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปี แขนงวิชาดิจิทัลมีเดียเชิงธุรกิจ
10,000  บาท

30,000 บาท

30,000 บาท

15,000  บาท

300,000  บาท


The cost per courses in bachelor's degree.

นักศึกษาต่างชาติ ( Foreign Students )

Programs
Fee
Semester 1  of Tuition fee 
Semester 2  of Tuition fee
Semester 3  of Tuition fee
Total 4 year of Tuition fee 
Bachelor of Fine Arts Program in Film Arts (International Program) 4 year   Major in Film Production
10,000 THB
50,000 THB
50,000 THB
25,000  THB
500,000 THB
Bachelor of Fine Arts Program in Film Arts (International Program) 4 year   Major in Performing Arts
10,000 THB
50,000 THB
50,000 THB
25,000  THB
500,000 THB
Bachelor of Fine Arts Program in Creativity and Digital Media (International Program) 4 year   Major in Digital Design
10,000  THB
50,000 THB
50,000 THB
25,000  THB
500,000  THB
Bachelor of Fine Arts Program in Creativity and Digital Media (International Program) 4 year   Major in  Digital Media
10,000  THB
50,000 THB
50,000 THB
25,000  THB
500,000  THB