ค่าเทอมของหลักสูตร


ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน
ค่าลงทะเบียน/ภาคการศึกษาปกติ (นักศึกษาไทย)
ค่าลงทะเบียน/ภาคการศึกษาปกติ (นักศึกษาต่างชาติ)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อ (เฉพาะตอนเข้าภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1 เท่านั้น)
ค่าลงทะเบียน/ภาคการศึกษาฤดูร้อน (นักศึกษาไทย)
ค่าลงทะเบียน/ภาคการศึกษาฤดูร้อน (นักศึกษาต่างชาติ)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปี
40,000 บาท
50,000  บาท
10,000  บาท
20,000 บาท
25,000 บาท
หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(หลักสูตรนานาชาติ) 4 ปี
40,000 บาท
50,000  บาท
10,000  บาท
20,000 บาท
25,000 บาท
รวมค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี
320,000  บาท
400,000  บาท
-
-
-


หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อ จะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายของนักศึกษาดังนี้

1) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 3,000 บาท
2) ค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัย  3,000 บาท
3) ค่าประกันของเสียหาย  3,000 บาท
4) ค่าประกันอุบัติเหตุ  1,000 บาท
   รวมทั้งหมดค่าธรรมเนียมจำนวน  10,000  บาท (เฉพาะตอนแรกเข้าเท่านั้น)


เอกสารประกาศอัตราค่าธรรมเนียม

เอกสารอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนแต่ละหลักสูตร พ.ศ.2560  คลิ๊ก

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พศ.2558  คลิ๊ก