หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา PAM 3303 Performing Arts Theory and Criticism
      เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 อาจารย์สุธิดา สิงหราช อาจารย์ประจำสาขาศิลปะภาพยนตร์ ...
2020-12-29 17:25:36
SISA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา PAM 2606 Script Writing for Performing Arts
          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 อาจารย์สุธิดา สิงหราช อาจารย์ประจำสาข ...
2020-12-29 17:20:02
SISA บริจาคชุดคอมพิวเตอร์มอบให้แหล่งเรียนรู้วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.1 ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม
       เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ บ ...
2020-12-28 13:11:29
SISA จัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ 2564
     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ ...
2020-12-28 12:14:27
SISA เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ผู้บริหารและคณาจาร ...
2020-12-28 11:43:22
SISA เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร (สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
       เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการภาพย ...
2020-12-28 09:00:19
ข่าวปัจจุบัน