หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร
ข่าวบุคลากร

SISA เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.00 น. เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม ...
2020-08-25 11:24:06
SISA เข้าร่วมประชุมก่อนอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
       เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. คุณนิชาภา อิทธิประเสริฐ หั ...
2020-08-25 11:08:23
SISA แลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ (KM) กับวิทยาลัยนานาชาติ
       เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. นางสาวนิชาภา  อิ ...
2020-07-14 11:56:21
SISA ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย 2019
SISA ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย 2019เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30-1 ...
2019-06-14 20:35:06
SISA นำสโมสรนักศึกษา “อบรมเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา” จังหวัดนครนายก วันที่ 1
SISA นำสโมสรนักศึกษา “อบรมเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา” จังหวัดนครนายก วันที่ 1เมื่อวันที่ 15 ...
2019-05-29 12:52:13
SISA เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562
SISA เข้าร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562           เ ...
2019-03-13 11:28:11
SISA มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
SISA มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    &nbs ...
2018-12-25 11:42:04
SISA ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 2/2561
     เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 เวลา 11.00 – 13.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี ...
2018-02-25 13:02:12
ข่าวปัจจุบัน