หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564
SISA จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-10-14 15:38:30

       เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทนคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชุติกาญจน์   ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว คุณนนทรีย์ นิมิบุตร คุณอังคณา วงษ์ประเสริฐ และคุณภาสกร หุตวณิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา