หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > การประชุมเพื่อเตรียมและป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19
การประชุมเพื่อเตรียมและป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-03-16 15:33:44

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2563 ที่ผ่านมา  นำโดยอาจารย์ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ 

เข้าร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 

ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา