หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > CCA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา CDD 2301 Visual arts and anatomy
CCA จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา CDD 2301 Visual arts and anatomy

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2021-02-02 11:04:57

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์ศิริเดช   ศิริสมบูรณ์  อาจารย์ประจำสาขาออกแบบดิจิทอล   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในรายวิชา CDD 2301 Visual arts and anatomy ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3  แขนงวิชาออกแบบดิจิทอล โดยใช้แอพพลิเคชั่น Google meet ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา นักเรียนและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 065-942-3638-- 

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศูนย์การศึกษานครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา