หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เชิญผู้กากับใหญ่ประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 1/2562
SISA เชิญผู้กากับใหญ่ประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:25:57

SISA เชิญผู้กากับใหญ่ประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 62 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้รับเกียรติจาก คุณนนทรีย์ นิมิบุตร คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว คุณยิ่งยง อธิศิริกุล คุณภาสกร หุตวณิช และคุณอังคณา วงษ์ประเสริฐ เพื่อประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงานภายในวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสานักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SISA62 #SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า#รอบ2 #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน#เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน#Portfolio1 #รอบโควต้า
#รับสมัครนักศึกษา #เด็กภาพยนตร์ #เด็กทำหนัง #ประชุมอำนวยการ62 #ผู้กำกับภาพยนตร์