หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เชิญโปรดิวเซอร์ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บรรยายหัวข้อ “Economics for Music Production”
SISA เชิญโปรดิวเซอร์ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บรรยายหัวข้อ “Economics for Music Production”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:25:50

SISA เชิญโปรดิวเซอร์ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บรรยายหัวข้อ “Economics for Music Production”

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 62 เวลา 9.00-12.00 น. ผศ.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ อาจารย์ประจาสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดการบรรยายหัวข้อ “Economics for Music Production” ในรายวิชา FPR 2501 เศรษฐศาสตร์สาหรับภาพยนตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสฬส ปุณกะบุตรโปรดิวเซอร์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) และเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปะภาพยนตร์ ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 2 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ

#SISA62 #SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Quota #โควต้า#รอบ2 #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง #กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน#เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน#Portfolio1 #รอบโควต้า
#รับสมัครนักศึกษา #เด็กภาพยนตร์ #เด็กทำหนัง #ประชุมอำนวยการ62 #ผู้กำกับภาพยนตร์ #จีเอ็มเอ็มแกรมมี่