หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-11 18:11:42

SISA เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2562 ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินงานทบทวนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งหารือการกาหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังปรับเปลี่ยนกระทรวงใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 31