หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562
SISA ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-29 13:07:25

SISA ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติคณบดี และ อาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อร่วมรับฟังแผนการดาเนินงาน และความก้าวหน้าของการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ชั้น 1