หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA นาทีมนศ.ประชุมและทาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) ณ ประเทศมาเลเซีย
SISA นาทีมนศ.ประชุมและทาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) ณ ประเทศมาเลเซีย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-12-17 14:32:17

SISA นาทีมนศ.ประชุมและทาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) ณ ประเทศมาเลเซีย

     เมื่อวันที่ 20-25 พ.ย. 61 ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นาทีมนักศึกษาในรายวิชา IGS 1106 Southeast Asia Studies เข้าร่วมประชุมกับ Universiti Utara Malaysia (UUM) เพื่อจัดทาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนักศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตร รวมถึงความร่วมมือทางด้านวิจัย โดยมี Dr.Ahmad Hisham Zainal Abidin คณบดี Universiti Utara Malaysia ให้เกียรติในการต้อนรับ SISA เป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้นักศึกษาSISA ได้มีส่วนร่วมทากิจกรรมต่างๆ กับนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย