หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > SISA ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการภาพยนตร ์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่์ครั้งที่์3/์2561
SISA ประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการภาพยนตร ์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่์ครั้งที่์3/์2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-07-05 10:37:25

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรายงานจานวนนักศึกษาที่สมัครเรียน ประจาปี 2561 ติดตามรายงานผล มคอ.4-5 และรายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสานักงานวิทยาลัยการภายนตร์ฯ ชั้น 3

แบบฟอร์มการรายงานข่าว3-7-61(ประชุมคณะกรรมการ.pdf