หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > ประชุมบุคลากรสายวิชาการปีการศึกษา 2561
ประชุมบุคลากรสายวิชาการปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-11-29 22:55:02

  ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เพื่อรับฟังนโยบาย แผนงานที่สำคัญ และทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. สายสนับสนุนวิชาการ
ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. สายวิชาการ