หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร > SISA นำสโมสรนักศึกษา “อบรมเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา” จังหวัดนครนายก วันที่ 1
SISA นำสโมสรนักศึกษา “อบรมเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา” จังหวัดนครนายก วันที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-29 12:52:13

SISA นำสโมสรนักศึกษา “อบรมเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา” จังหวัดนครนายก วันที่ 1

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 8..00-21.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ นาตัวแทนสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาทและแนวทางในการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งวันแรกของการอบรมวิทยากรจากกลุ่มจิตตปัญญาวิถีแบ่งกลุ่มให้ผู้นานักศึกษาได้สร้างความสามัคคีในการทางานร่วมกัน ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก