หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวบุคลากร > SISA ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย 2019
SISA ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย 2019

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-06-14 20:35:06

SISA ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย 2019

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อเรียนรู้ทฤษฎีไฟ และวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น วิทยากรจากศูนย์ป้องการและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลคลองโยง ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 1