หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA นำสโมสรนักศึกษา “อบรมเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา” จังหวัดนครนายก วันที่ 2
SISA นำสโมสรนักศึกษา “อบรมเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา” จังหวัดนครนายก วันที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-29 12:58:47

SISA นำสโมสรนักศึกษา “อบรมเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา” จังหวัดนครนายก วันที่ 2

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 8..00-22.00 น. ตัวแทนสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมจัดทาแผนดาเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา และแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา 2562 โดยให้ผู้นานักศึกษาแบ่งกลุ่มวางแผนการรับน้องตามฐานต่างๆ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก