หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA นำสโมสรนักศึกษา “อบรมเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา” จังหวัดนครนายก วันที่ 3
SISA นำสโมสรนักศึกษา “อบรมเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา” จังหวัดนครนายก วันที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-05-29 12:55:03

SISA นำสโมสรนักศึกษา “อบรมเพื่อพัฒนาผู้นานักศึกษา” จังหวัดนครนายก วันที่ 3

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ตัวแทนสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการทากิจกรรมเพื่อรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และให้ผู้นานักศึกษานาเสนอแผนการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา และแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก