สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลPrograme Specification

หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชื่อหลักสูตร


ภาษาไทย     : หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts  in Creativity and Digital Media (International Program)ชื่อวุฒิปริญญาภาษาไทย     ศล.บ. (การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล) 
ภาษาอังกฤษ : B.F.A. (Creativity and Digital Media)
แขนงวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน
 -แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล (Major in Digital Design)     รับจำนวน 80 คน
 -แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล (Major in ฺDigital Marketing)       รับจำนวน 80 คน

ปรัชญาหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการผลิตผลงานด้านแอนิเมชัน สามารถสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะด้านการปฏิบัติงานและการบริหารตามมาตรฐานสากล และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพด้านการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  (1) มีความรู้และความเข้าใจการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลสามารถสร้างได้อย่างมีคุณภาพ
  (2) นำความรู้การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลไปพัฒนาสังคมได้
  (3) เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมงานบันเทิงดิจิทัล
     

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
  จำนวน 129 หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   (1) เข้าใจ และวิเคราะห์ หลักการและทฤษฎีด้านสื่อดิจิทัล
   (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายรวมถึงนำความรู้ด้านสื่อดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ได้
   (3) เข้าใจและสามารถบูรณาการหลักการของศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล เช่น หลักกฎหมาย หลักการจัดการ ศิลปะการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เป็นต้น

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
   (1) การเรียนรู้เสริมสร้าง หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพและการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของสังคม
   (2) การเรียนรู้ถึงวิธีคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์ เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจปัญหา สาเหตุรวมทั้งวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง
   (3) การตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในปัจจุบัน รวมทั้ง ความสำคัญ และความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพและการปฏิบัติตน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ
   (1)เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจาก  สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ที่มีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ 
   (2) เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   (3) ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

แผนการศึกษา
เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน รวม 8 ภาคเรียน ดังนี้
       - ปีการศึกษาที่ 1/1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก จำนวน 12 หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 1/2 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก 12  หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 2/1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก จำนวน 12  หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 2/2 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก จำนวน 12  หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 3/1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 3 หน่วยกิต และศึกษาเอก จำนวน 15 หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 3/2 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 3 หน่วยกิต และศึกษาเอก จำนวน 15 หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 4/1 เรียนวิชาวิชาเอก จำนวน 12  หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 4/2 ฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต
 ** รายวิชาในสาขาสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลที่เปิดสอน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม **

วิธีการเรียนการสอน
    (1) ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
    (2) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่มการทำกรณีศึกษา และการจัดทำโครงการ เป็นต้น
    (3) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อกำหนดในการจบการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่
    (1) การเข้าเรียนอย่างตํ่า 6  ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8  ภาคการศึกษา
    (2) บรรลุเป้าหมายข้อกำหนดทางด้านหน่วยกิตในการจบการศึกษาและได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00
    (3) การเข้าร่วมโครงการคุณธรรมและจริยธรรมของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    (4) การเข้าร่วมหลักสูตรและกิจกรรมเพิ่มคุณค่าของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างตํ่า 80%
    (5) บรรลุเป้าหมายข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกฎระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่ได้รับการระบุโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    (6) สิ่งสำคัญในการจบการศึกษา นักศึกษาถูกกำหนดให้แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการจบการศึกษา นักศึกษาสำเร็จตามข้อ
กำหนดอย่างตํ่า   1 ข้อก่อนการจบการศึกษา ไม่สามารถขอสละสิทธิ์ในข้อกำหนดทางด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
      (6.1) ได้รับคะแนนขั้นตํ่า 500 คะแนนในการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ (TOEFL) สำหรับนักศึกษาทุกคนที่จะจบการศึกษาจากวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (SISA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ
      (6.2) การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) เป็นการทดสอบแทน TOEFL ข้อบังคับคะแนนขั้นตํ่าของการสอบ IELTS สำหรับการพิจารณารับเข้าศึกษาคือ 5.5 คะแนน หรือ
      (6.3) คะแนนขั้นตํ่าในการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) คือ 500
 
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
      (1) ผู้ผลิตงานแอนิเมชัน
      (2) ผู้ผลิตดิจิทัลเกมส์
      (3) นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
      (4) ผู้ผลิตงานด้านสื่อดิจิทัลคอนเทนต์
      (5) ประกอบกิจการส่วนตัว ประเภทธุรกิจแอนิเมชันและดิจิทัลเกมส์
      (6) นักการตลาด ออกแบบการตลาด
      (7) ผู้ดูแลเว็บไซต์ด้านการตลาด
      (8) นักออกแบบเว็บไซต์เชิงธุรกิจ
      (9) ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ขายของออนไลน์ด้วยเทคเนิคทางธุรกิจ
      (10) สามารถศึกษาต่อด้านกราฟิก แอนิเมชั่น ธุรกิจ ด้านการออกแบบ หรือประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้บรรยากาศภายในวิทยาลัยอุปกรณ์ในการเรียนการสอน (สามารถยืมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนหรือยืมออกนอกพื้นที่กรณีทำงานกลุ่มใหญ่ส่งอาจารย์ได้)

1