งานบริการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา


ขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฺBachelor's Degree) 

>>> งานบริการการศึกษา


การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)

การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment) ภาคการศึกษาถัดไป

การขอลงทะเบียนล่าช้าทุกกรณีที่คณะหรือวิทยาลัย

การขอลงทะเบียนล่าช้า กรณีพ้นประกาศกิจกรรมวิชาการกำหนด

การยกเลิกรายวิชาที่ติด W ที่ reg.ssru.ac.th

การขอยกเลิกรายวิชา W ล่าช้า

ขั้นตอนการแก้ไขผลการการเรียนติด I

การตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคเรียน ที่ reg.ssru.ac.th

ขั้นตอนการบริการฝ่ายทะเบียนและประมวลผล จุดบริการ One Stop Service

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักศึกษา

ขั้นตอนการขอเรียนสมทบต่างมหาวิทยาลัย (นักศึกษาอื่นมาเรียนที่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา)

ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษา

ขั้นตอนการขอรักษาสภาพนักศึกษา

ขั้นตอนการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาล่าช้า

ขั้นตอนการขอบัตรประจำตัวนักศึกษา (บัตรชั่วคราว)

ขั้นตอนการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ขั้นตอนการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ

การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา

การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาและกรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นไป

หลักฐานประกอบการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษา

การขอหนังสือสำคัญทางการศึกษา ใบแทนใบปริญญาบัตร

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ reg.ssru.ac.th ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไปของปีนั้น

การขอลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต

ขั้นตอนการขอรับปริญญาบัตรล่าช้า

ขั้นตอนการขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป

+ การคิดคะแนนเฉลี่ยเกรดสะสม

   + วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียนและคะแนนเฉลี่ยสะสม

      + วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียน

      + วิธีคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cum.GPA Cumulative Grade Point Average)

      + วิธีคิดผลการเรียน กรณีที่มีการขอยกเลิกรายวิชา (Withdraw)

      + วิธีการคิดค่าระดับคะแนน กรณีที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (I)

      + วิธีการคิดค่าระดับคะแนน สำหรับรายวิชาหรือชุดรายวิชาใดไม่มีระดับคะแนน (S หรือ U)

 + ขั้นตอนการขอย้ายสาขาวิชาภายในคณะ-วิทยาลัย หรือต่างคณะ

 + ขั้นตอนการดำเนินการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าลงทะเบียนเรียน

 + ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา

 + ขั้นตอนการดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษมาตราฐานของมหาวิทยาลัย

 + ขั้นตอนการดำเนินการลงทะเบียนสอบ/อบรมโครงการ ICT 

 + ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พศ.๒๕๕๘

 + ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ราคาเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษาในการมอบตัวนักศึกษา


 >>> งานกิจกรรมนักศึกษา


 +  ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

 +  ขั้นตอนการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร

 +  ขั้นตอนการดำเนินเรื่องการรอรับสิทธิ์สำหรับการสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (กรณีสมัครเรียนไม่ทันหรือไม่สะดวกเรียนในปีปัจจุบัน)

 +  ขั้นตอนการดำเนินการทำเรื่องการนำปลดทหารกองประจำการของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

 +  ขั้นตอนการดำเนินงานการเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ (ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทั่วไป)

 +  ขั้นตอนการดำเนินการเบิกค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ (ในกรณีเสียชีวิต)

 +  ขั้นตอนการขอยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผุกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่

 +  ขั้นตอนการขอยื่นขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผุกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องเลื่อนชั้นปี

 +  ขั้นตอนการขอใบแทนบัตรประจำตัวนักศึกษา กรณีบัตรชำรุดหรือเสียหาย

 +  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยวินัยศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

 +  หลักเกณฑ์การลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา