คำถามที่พบบ่อย


คำถามที่พบบ่อย


1) ชื่อวิทยาลัยภาษาไทยมีชื่อเต็มว่าอะไร?

  วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2)ชื่อวิทยาลัยภาษาอังกฤษมีชื่อเต็มว่าอะไร?

  Suan Sunandha International School of Art  Suan Sunandha Rajabhat University

3) หลักสูตรที่เปิดสอนเรียนกี่ปี?

  ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร 4 ปี

4) มีสาขาอะไรบ้างที่เปิดสอน?

  4.1 สาขาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รหัส 9301
- แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ จำนวน 80 คน
- แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ จำนวน 80 คน
  4.2 สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) รหัส 9302
- แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล จำนวน 80 คน
- แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล จำนวน 80 คน

5) ค่าเทอมแต่ละหลักสูตรจำนวนเท่าไร?

    ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก

6) มีการเรียนการสอนรูปแบบกี่ภาคเรียน?

    3 ภาคเรียน

7) มีการจัดการเรียนการสอนที่ไหน?

   วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ศาลายา) พุทธมณฑลสาย 4  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เลขที่111/3-5 หมู่ 2  ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร 034-964918 แฟกซ์ 034-964918

8) ถ้าจะสมัครเรียนสามารถสมัครได้ที่ไหน?

    สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ผ่านทาง http://reg.ssru.ac.th/ 

 9) หลังสำเร็จการศึกษาไปได้รับการรับรองจาก สกอ.ไหม ?

   ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ.เรียบร้อยหมดแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer2.html   ดังรูปข้างล่างนี้
10) ลักษณะการเรียนของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ?

      มีการเรียนการสอนในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติจริงหลังจากเรียนในรายวิชานั้น

11) วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอะไร?

      มีชื่อย่อว่า “SISA”

12) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ศาลายา)มีหอพักให้เช่าบ้างไหม?

      มีหอพักในมหาวิทยาลัยจำนวน 7 อาคาร ห้องแอร์ปรับอากาศ มีขนาด 2 ราคา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก

13) สามารถกู้ กยศ.และ กรอ. ได้ไหม ?

      สามารถกู้ได้ตามหลักสูตร 4 ปี ในทั้ง 2 หลักสูตร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา เว็บไซต์ http://www.student.ssru.ac.th/

14) อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวนเท่าไร?

      จำนวน 10,000 บาท

15) หลักสูตรที่เปิดสอนวุฒิอะไร หลังสำเร็จการศึกษาชื่อวุฒิเต็มว่าอย่างไร?

     เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 2 หลักสูตรได้แก่
        ชื่อวุฒิเต็ม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
        ชื่อวุมิย่อ   ศล.บ. (ศิลปะภาพยนตร์)

        ชื่อวุฒิเต็ม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
        ชื่อวุมิย่อ   ศล.บ. (การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล)

16) รอบรับสมัครของนักศึกษา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับเมื่อไร ช่วงไหน?

  -รอบ Portfolio1/1  เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
  -รอบ Portfolio1/2  เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
  -รอบระบบโควตา     เดือนธันวาคม - มีนาคม
  -รอบรับตรงร่วมกัน   เดือนพฤษภาคม
  -รอบ Admissions   เดือนมิถุนายน
  -รอบรับตรงอิสระ     เดือนมิถุนายน - กรกฏาคม

17)  มีอุปกรณ์ให้ใช้ในการเรียนการสอนไหม?

     ทางวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนพร้อมครบทุกด้าน ตอบโจทย์ในการเรียนในแต่ละรายวิชา

18)  วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ใช่หรือไม่ ?

     วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มีศักดิ์เทียบเท่าคณะ เปรียบเสมือนหน่วยงานหนึ่งอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

19)  การเรียนการสอน อาจารย์สอนในรายวิชาเป็นภาษาอะไร?

     การเรียนการสอนในทุกรายวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมด รวมทั้งการนำเสนองานของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก

20) ในวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ มีนักศึกษา หรือบุคลากรต่างชาติไหม?

     มีนักศึกษาต่างชาติและอาจารย์ชาวต่างชาติ(เจ้าของภาษาสอนโดยตรงกับรายวิชาที่สอน)

21) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยคือ?

    ต้นแก้วเจ้าจอม

22) วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ เริ่มก่อตั้ง และเปิดการเรียนการสอนมาได้กี่ปีแล้ว?

   วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เริ่มก่อตั้งแต่ปี 2555 -จนถึงปัจจุบัน  มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 5 รุ่น

 23) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรรับปริญญากับใคร ?
   
   ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เสด็จพระราชดำเนินในการประกอบพิธีต่างๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประจำทุกปี ณ หอประชุมใหญ่ สวนอัมพร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช กรุงเทพมหานคร  ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาวิทยาลัยภาพยนตร์ ฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นรุ่นแรก นับตั้งแต่ก่อตั้งวิทยาลัยมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2555

 24) สถานที่พระราชทานปริญญาบัตร รับปริญญาของทุกๆปีรับที่ไหน?

   เริ่มรับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ณ หอประชุมใหญ่ สวนอัมพร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช กรุงเทพมหานคร

25) การเดินทางมาเรียนมายังไง ?

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มีบริการรถตู้รับส่งจากในมหาวิทยาลัยไปสิ้นสุดที่จุดบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บริเวณประตู4 ค่าบริการ 20 บาท/ครั้ง

26) วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างชาติบ้างไหม?
   
   มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับหน่วยงานอื่นๆที่ทำ MOU ร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

27) สามารถติดต่อวิทยาลัยได้ทางช่องทางไหน?
   
   โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-964918 แฟกซ์ 034-964918

28) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีอะไรบ้าง

   1 .เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจาก  สถานบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ที่มีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
   2. เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   3. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
   4. ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และความสามารถที่สอดคล้องกับวิชาเอกที่เลือก หรือมีความสามารถด้านใด ด้านหนึ่ง เช่น ด้านการภาพยนตร์ การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  การออกแบบ และ การแสดง ฯลฯ
   5. มีผลงานระว่างเรียน หรือความสนใจเกี่ยวกับสาขาที่เลือกสมัคร

29) สิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้าง?

   1.การยืมอุปกรณ์ สามารถยืมได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน / สัปดาห์ และไม่ติดต่อกัน 3 ครั้งเพื่อเป็นการกระจายของให้ผู้อื่นยืมได้ด้วย และยืมต่อคนได้ไม่เกินละ5 ชิ้น/ต่อคนยืม
   2.มีห้องสืบค้นคว้า-หาความรู้เพิ่มเติมได้ภายในเวลาราชการตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น.
   3.มีบริการรถตู้รับ-ส่งจากจุดศาลายา หน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ประตู 4 มาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ค่าบริการรถตู้รับ-ส่ง 20 บาท/ครั้ง
   4.มีห้องสตูดิโอให้ใช้บริการจำนวน 3 ห้อง ห้องปรับอากาศเย็นสบาย ไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
   5.มีห้องเรียนการแสดง ห้องปรับอากาศเย็นสบาย หลังเลิกเรียนสามารถซ้อมการแสดงได้
   6.การเรียนที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ห้องปรับอากาศทั้งห้องเรียนบรรยายและห้องปฏิบัติ
   7. มีห้องเรียนบรรยาย ห้องมินิเทียร์เตอร์สำหรับฉายหนังในคาบเรียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

30) อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา สามารถจบไปทำอะไรในสายงานได้บ้าง?

   แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Major in Film Production)

- Film Director
- Film Production Designer
- Film Critic
- Actor / Actress
- Film Costume Designer
- Cinematographer
- Makeup Designer
- Screenwriter
- Theatre Producer
- Film Producer
- Line Producer
- Self-employed Film Producer

   แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ (Major in Applied Performing Arts)

- Show Master
- Actor / Actress
- Editor
- Makeup Designer
- Playwright, Script Writer for TV and Film
- Lighting Designer
- Director of Photography
- Theatre and Film Critic
- Theatre Designer

    แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล (Major in Digital Design)

- 2D/3D animator/compositor
- Digital media project manager, producer or consultant
- Digital video specialist
- Instructional media designer
- Interactive media producer or consultant
- Motion graphics designer
- Post-production special effects designer
- Production assistant
- Game designer
- Motion capture artist
- Motion graphic designer

   แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล (Major in Digital Marketing)

- 2D/3D animator/compositor
- Digital media project manager, producer or consultant
- Mobile content developer
- Motion graphics designer
- Production assistant
- Visual designer for print and online media
- Web administrator/designer
- Game designer
- Visual effects artist
- Motion graphic designer