ภาควิชาศิลปะภาพยนตร์
หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ 

BF.A. Cinematic Arts  

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์
นาย ธีรพงศ์ เสรีสำราญ
ตำแหน่ง :  หัวหน้าภาควิชากสร้างภาพยนตร์
ประวัติการศึกษา : B.A. History Kasetsart University , 2010
                    M.A.Communication Arts Film study major Chulalongkorn University, 2010
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร :คลิ๊กอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์
นายต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ประวัติการศึกษา :  B.A. Architecture Assumption University,2004                                        
M. A. Film making and media Sheffield Hallam University ,2011
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/tonphon_sa/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร :คลิ๊ก


อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์

ดร.พิสณฑ์ สุวรรณภักดี
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประวัติการศึกษา :  Doctor of Philisophy Program in Visual Arts Silpakorn University  (Currently studying)
M.A.Communication Arts Film study major Chulalongkorn University, 2010                    
B.A Communication Arts majoring in Performing Arts Bangkok University, 2009
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/pison_su/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร :คลิ๊ก

นางสาว สุทธิดา สิงหราช
ตำแหน่ง :  อาจารย์แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
ประวัติการศึกษา :  B.A.Communication Arts (Performing Arts) Rangsit University                    
M.A.Communication Arts (Performing Arts) Rangsit University
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/sutida_si
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร :คลิ๊ก


รองศาสตราจารย์ ลอนเซียร์ เมอร์ริส เบอร์รี่
ตำแหน่ง :  อาจารย์แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
ประวัติการศึกษา : M.F.A Yale University (Stage Directing )                    
M.A. Brown University (Theatre Speech & Dance)                  
B.A. Brown University (ฺBiology & Music Composition)                    
TESL Certification (Teaching English as a Second Language),Oxford Seminars)
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/lonzia_be/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร :คลิ๊ก

ฺBack to Home