นโยบายประกันคุณภาพ2562


นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ( Internal quality assurance)


ลำดับเอกสาร

ชื่อนโยบายประกันคุณภาพ

ช่องทางดาวน์โหลด

    1.ข้อ 1 นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562