การฝึกงานและสหกิจศึกษา


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมฝึกงานและสหกิจศึกษา

 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

Apprenticeships Report

Apprenticeships Report No.1 year 2016
Apprenticeships Report No.2 year 2017
Apprenticeships Report No.3 year 2018


เอกสารที่เกี่ยวข้องในทุกสาขาวิชา

หัวข้อDownloads
1) แบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์เข้าฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2) แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
3) แบบฟอร์มแผนที่ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
4) ตัวอย่างเล่มรายงานการฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ทั้งสองหลักสูตร)
5) ฟอนต์ที่ใช้ทำรายงานการฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา  คือ TH sarabun psk 


ขั้นตอนการหาแหล่งฝึกงานหรือสหกิจศึกษากรณีที่นักศึกษาสามารถติดต่อเองได้
ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาเข้าฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ